Art. 1. Organizator
1.1 Organizatorul campaniei promotionale "Tombola FITNESS SCANDINAVIA" (denumita in continuare "Campania") este SC FITNESS SCANDINAVIA SRL., cu sediul în Bucureşti, Str. Virgil Madgearu nr 25DE,et 4, apart 12, sector 1, Nr. Reg. Com. J40/15284/2011, CUI: RO 29485133, având cont bancar RO 29INGB0000999902809509, deschis la BANCA ING, reprezentată de RICHMOND BACHIA, denumita in continuare " FITNESS SCANDINAVIA " sau "Organizator".
1.2 Campania este organizata de catre FITNESS SCANDINAVIA in scopul fidelizarii iubitorilor de spot si miscare si participarii acestora la Conventia Internationala de Fitness, editia a 6-a, ce va avea loc pe data de 19-20 Martie 2016 . Regulamentul va fi făcut public prin mass media, pe site-ul www.fitness-scandinavia.ro si va fi disponibil, in mod gratuit, la sediul societatii,la adresa Putul lui Zamfir, nr.39, etaj 4. Informatii privind regulamentul campaniei se pot obtine si in baza unui apel telefonic 0735.559.252 , pe întreaga durată a Campaniei.
1.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toţi participanţii.
1.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestor modificări pe www.fitness-scandinavia.ro .
Art. 2. Durata Campaniei si aria de desfăşurare:
Campania se va desfăşura în perioada 26 februarie - 28 februarie 2016, in Bucuresti.
Art. 3. Drept de participare
3.1 La această Campanie poate participa orice persoana fizica care indeplineste in mod cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
•    Orice persoana poate participa la aceasta tombola , mai putin copii cu o varsta mai mica de 14 ani.
Plicul trebuie sa aiba mentionat:
La destinatar:
Campania “Tombola FITNESS SCANDINAVIA”
SC FITNESS SCANDINAVIA SRL, Bucuresti,
Putul lui Zamfir, nr.39, Sector 1.
La expeditor:
Numele si prenumele participantului
Domiciliul, nr. de telefon
Adresa de e-mail

3.2 Inscrierea in Campanie se face prin inregistrarea fiecarui formular intr-un registru special, atribuirea unui numar de evidenta si aplicarea stampilei campaniei pe  formular.
3.3 Pentru ca o înregistrare ca Participant la Campanie sa fie considerată validă, conditiile prevazute in Articol 3 trebuie indeplinite cumulativ.
3.4 Clientul FITNESS SCANDINAVIA, poate fi inscris ca Participant la aceasta Campanie o singura data.
Art. 4. Procedura Campaniei
4.1 Campania va fi facuta publica prin intermediul site-ului www.fitness-scandinavia.ro, in luna februarie 2016. Astfel, toti clientii care pana la data de 28 februarie 2016 inclusiv, indeplinesc conditiile enumerate la articolul 3 vor putea castiga, prin tragere la sorti, unul din premiile mentionate la articolul 5 din prezentul Regulament.
4.2 Colectarea plicurilor se face in perioada 26 februarie - 28 februarie 2016, in incinta Romexpo pe parcursul evenimentului Expo Sport, la standul numit “Parteneri Media” din Pavilionul C6 , in timpul programul Vi si S: 10:00-18:00  si D - orele 10:00-16:00 de catre promoterul nostru Anitta Cojocaru.
4.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a alege in mod independent juriul.
4.4 Validarea castigatorului se va face in momentul in care se constata de catre juriu ca acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enuntate de prezentul regulament.
4.5 Extragerea plicurilor castigatoare se va face in data de 28 februarie 2016, orele 14:00.
4.6 Premiile se acorda pe baza inscrierii la Conventia Internationala de Fitness 2016 pe site-ul urmator: www.fitness-scandinavia.ro/ro/conventii/a-6-a-conventie-internationala-de-fitness-19-20-martie-2016
Art. 5. Premiile si acordarea acestora
5.1 In cadrul tragerii la sorti vor fi acordate urmatoarele premii:
Premiu    Nr. bucăti
Acces/Intrare pe parcursul a celor 2 zile in Cadrul Conventiei Internationale de Fitness in valoare de 400 RON     20
Art. 6. Desemnarea castigatorilor
6.1 Lista cu numele Participantilor castigatori ai premiilor va fi afisata pe website-ul www.fitness-scandinavia.ro , in ziua imediat  urmatoare tragerii la sorti mentionate la articolul .4.5.
6.2 Câştigătorii vor fi informati telefonic in data de 29.02.2016, intre orele 11:00-17:00. Daca in termen de 3 (trei) zile un castigator nu poate fi contactat, acesta va fi invalidat si se va declara castigatoare prima rezerva.
6.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a apela la o rezerva in ordinea tragerii la sorti, in cazul in care organizatorul are motive intemeiate sa considere ca, castigatorul extras a incalcat termenele si conditiile prezentului Regulament, refuza premiul sau nu poate fi contactat in termen de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data extragerii.
6.4 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate premiilor vor fi transferate câştigătorilor premiilor respective, la momentul predarii premiilor. După semnarea procesului-verbal, FITNESS SCANDINAVIA este absolvit de orice obligaţii privind premiul, respectiv câtigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenţii faţă de FITNESS SCANDINAVIA privind acel premiu.
Art. 7. Litigii
7.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Bucuresti.
Art. 8. Regulamentul Campaniei
8.1 Regulamentul Campaniei este disponibil pe website-ul www.fitness-scandinavia.ro sau sediul Fitness Scandinavia.
8.2 Prin inregistrarea in Campanie, Participanţii accepta irevocabil ca sunt de acord întru totul cu dispoziţiile acestui Regulament.
Art. 9. Taxe si impozite
9.1 Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile din Codul Fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătura cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.
Art. 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal
10.1 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal detinute de Fitness Scandinavia, denumite in continuare "Informatia", sa fie prelucrate de catre Fitness Scandinavia,  in urmatoarele scopuri:
•    organizarea si desfasurarea Campaniei precum si desemnarea castigatorilor Campaniei;
•    realizarea de rapoarte statistice;
•    marketingul şi comercializarea produselor si serviciilor Fitness Scandinavia, prin orice mijloc de comunicare.
10.2 Participantii declara in mod expres ca sunt de acord cu prelucrarea codului numeric personal in scopurile mai sus mentionate.
10.3 Informatia va fi prelucrata de catre Fitness Scandinavia,  in conformitate cu prevederile Legii 677/2001.
Art.11. Clauze finale
11.1 Prin inscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si adresa lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
11.2 În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unui abonament, decizia Organizatorului este definitivă. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru situaţiile în care anumiţi clienti sunt în incapacitate de a participa parţial sau integral, la Campanie, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Fitness Scandinavia îl poate în mod rezonabil exercita. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete sau deformate în orice alt mod, în urma acţiunilor utilizatorilor paginii web, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/sau a echipamentelor de calcul şi/sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet şi/sau funcţionarea defectuoasă a email-ului, fie în cazul Fitness Scandinavia,, fie în cazul Participantului, cauzată de probleme tehnice şi/sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urma participării la Campanie. Aceste circumstanţe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislaţie care să influenţeze derularea şi implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autorităţile civile, regimul de război, catastrofele naturale şi alte evenimente similare), câştigurile obţinute în urma Campaniei, valoarea acestora, funcţia acestora, condiţiile de acordare a acestora şi/sau distribuirea acestora. Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respectă regulile Campaniei sau în privinţa căruia există dovezi de fraudă.